ห้องประชุม
ลำดับ รูปภาพ ชื่อห้อง จำนวนคน รายละเอียด
1

รูปภาพ

112 ห้องให้คำปรึกษา 7
112 ห้องให้คำปรึกษา
2

รูปภาพ

114 ห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 100
อาคารอำนวยการ
3

รูปภาพ

2205 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น 20

4

รูปภาพ

131 ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ 200

5

รูปภาพ

125 ห้องประชุมอาจารย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 20

6

รูปภาพ

2203 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น 65

7

รูปภาพ

2404 ห้องประชุมย่อย ชั้น 4 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น 10

8

รูปภาพ

2602 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น 50

9

รูปภาพ

2605 ห้องเรียนชั้นปีที่ 1 110

10

รูปภาพ

อาคารกีฬาและสันทนาการ (โรงยิม) 1000

11

รูปภาพ

2505 ห้องเรียนชั้นปีที่ 2 80

12

รูปภาพ

2502 ห้องเรียนชั้นปีที่ 3 80

13

รูปภาพ

2504 ห้องเรียน 80

14

รูปภาพ

2206 ห้องเรียนชั้นปี 4 80

15

รูปภาพ

2401 ห้องวิจัย ชั้น 4 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น 10

16

รูปภาพ

ห้องดนตรีไทย 10

17

รูปภาพ

ห้องปฏิบัติการพยาบาล 50

18

รูปภาพ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และกายวิภาคศาสตร์ 50

19

รูปภาพ

ห้องปฏิบัติการพยาบาลขึ้นสูง Simulation 50

20

รูปภาพ

2503 ห้องเรียน 50