รออนุมัติ 3 รายการ ห้องประชุม 21 ห้อง สมาชิก 581 คน

  • ฝึกการพยาบาลพื้นฐาน (สุชา?วดี? เป็ง?โก๊ะ?) วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. - 16:00 น.