รออนุมัติ 0 รายการ ห้องประชุม 19 ห้อง สมาชิก 464 คน

  • conference ปี 3 กลุ่มบ้านร่องกาศ (พรรณพิไล สุทธนะ) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 น. - 17:00 น.
  • ประชุมจัดทำแผนงานกิจการนักศึกษาและทำนุฯ (ศิราวัลย์ เหรา) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 น. - 16:00 น.
  • Conference (ANC) รายวิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์ (ลัลนา อินทะรังษี) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น. - 16:00 น.
  • Conference (สุกัญญา สุปัน) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 น. - 13:50 น.
  • โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (กรรณิการ์ ทนันไชย) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 น. - 17:00 น.
  • โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (กรรณิการ์ ทนันไชย) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 น. - 17:00 น.
  • Conference (อริสา ทิเลา) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 น. - 17:00 น.
  • Conference (ปณิดา ตาแว่น) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 น. - 17:00 น.
  • Conference (สุกัญญา สุปัน) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. - 17:00 น.
  • Conference (สุกัญญา สุปัน) วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 น. - 09:30 น.